آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (م
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٩
 

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (موردمطالعه :معاونت اجرایی شمالشرق)

احمدعلی یزدان پناه

عضو هیات علمی و دانشیار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تهران، ایران

aayazdanpanah@yahoo.com

09121308322

بابک نعمتی 

کارشناسی ارشد MBA ، گرایش استراتژی، دانشگاه پیام نور

تهران، ایران

nematibabak@yahoo.com

09125984376

چکیده

پژوهش حاضر در محدوده زمانی سال 1388 و در قلمرو مکانی «حوزه ستادی معاونت اجرایی شمالشرق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ» صورت پذیرفته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش،عبارت است از اولویت بندی و شناسایی عوامل موثر بر اجرای مطلوب پروژه های حوزه یادشده است تا در این راستا بتوان پس از شناسایی هریک از عوامل یا ابعاد،راهکارها و توصیه های لازم را به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه نمود.متغیر مستقل ، بعد مدیریتی ، بعد فنی  و بعد مالی و پشتیبانی ، در نظر گرفته شده است که از طریق 3 بعد ، 9 مؤلفه و 35 عبارت یا گویه به سنجش متغیر وابسته می‌پردازد. متغیر وابسته نیز، اجرای مطلوب پروژه‌های معاونت اجرایی شمالشرق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می‌باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی ـ پیمایشی است و پژوهشگر جامعه آماری را درسطح مشاغل 30000 و 40000 به تعداد 147نفر تعریف نموده است. از جامعه آماری مزبور، نمونه‌ای به حجم 106 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید.. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ها استخراج و سپس با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم‌افزار آماری16 SPSSدر بخش روشهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون آماری حاکی از آن است که تمامی فرضیات تحقیق در سطح 99% مورد تایید قرار می‌گیرند.