آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
دانلود پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران (GSE)
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٩
 

دانلود پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران (GSE)

 برای سنجش این متغیر از پرسش نامه ی خودکار آمدی شرز و همکاران (GSE) استفاده شده است. آزمون خودکارآمدی توسط شرز و همکاران با هدف تهیه ی ابزاری تحقیقات بعدی و مشخص کردن سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد جامعه ساخته شده است.

پایایی این پرسش نامه در تحقیق انجام شده توسط مقیمی فام (۱۳۷۹، ۱۴۱) ۸۲%=a گزارش شده است و آلفای به دست آمده رضایت بخش می باشد. در تحقیق براتی (۱۳۷۵) ضریب پایایی این آزمون از طریق روش اسپیرمن – براون با طول برابر ۷۶/۰ و با طول نابرابر ۷۶/۰ و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر ۷۶/۰ به دست آمد. طباطبائی (۱۳۷۶) ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۷۰% اعلام کرد. میزان پایایی این آزمون در تحقیق حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۷۴/۰=a برآورده شده است. برای سنجش روایی سازه ای مقیاس ...(توضیحات بیشتر در فایل اصلی)

 

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF