آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
بررسی علل تاخیر پروژه های طرح و توسعه صنعت برق با هدف بهبود روش های اجرایی
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٩
 

بررسی علل تاخیر پروژه های طرح و توسعه  صنعت برق

 با هدف بهبود روش های اجرایی

احمد علی یزدان پناه

استاد یار، دکتری تحقیق در عملیات، عضو هیاّت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

aayazdanpanah@gmail.com

بابک نعمتی

کارشناسی ارشد MBA گرایش استراِتژی، پیام نور

nematibabak@yahoo.com

 

چکیده

    تحقیق حاضر ،یک تحقیق پیمایشی از نوع دلفی می‌باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی و شناسایی علل تاخیر پروژه های طرح و توسعه صنعت برق است تا در این راستا بتوان پس از شناسایی هریک از عوامل، راهکارها و پیشنهادهای لازم را به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه نمود. در مدل مفهومی پژوهش، علل تاخیر پروژه های طرح و توسعه صنعت برق در سه سطح عوامل مدیریتی، عوامل فنی و عوامل جانبی شناسایی شده است. روابط بین این عوامل با کارفرما، مشاور و پیمانکار در سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی به دو صورت توصیفی برای تعیین معیارهای مرتبط با علل تاخیر پروژه ها و همچنین در بعد استنباطی برای بیان روابط معنادار میان فرضیات استفاده شده است. از آرمون فریمن به منظور رتبه‌بندی کلیه معیارهای تأخیر پروژه‌ها استفاده گردیده که حاکی از: رتبه‌بندی معیار جانبی، رتبه‌بندی معیار مدیریتی، رتبه‌بندی کلیه معیارهای مرتبط با پیمانکار، رتبه‌بندی معیار فنی، رتبه‌بندی کلیه معیارهای مرتبط با مشاور، رتبه‌بندی کلیه گزینه‌های مرتبط با  پروژه‌ها،رتبه‌بندی کلیه معیارهای تأخیر پروژه‌های  طرح وتوسعه می باشد.