آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
بررسی و رتبه بندی ابعاد رسانه های جمعی تاثیر گذار بر مدیریت جنگ های آینده
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳٠
 

بررسی و رتبه بندی ابعاد رسانه های جمعی تاثیر گذار بر مدیریت جنگ های آینده

مهدی مطهرنیا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و مدیر عامل موسسه رهیافت آینده دانش (راد)

بابک نعمتی

کارشناسی ارشد MBA (استراتژی) و رئیس هیئت مدیره موسسه رهیافت آینده دانش (راد)

چکیده

در این تحقیق فرضیات بر اساس ابعاد چهارگانه رسانه های جمعی (تلویزیون، رادیو، مطبوعات و اینترنت) تدوین گردیده است که جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیما بوده که براساس جدول مورگان نمونه 110 نفری انتخاب شده است. اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های مطالعات کتابخانه­ای شامل کتب، مقالات، مجلات، گزارشات تحقیقی، مدارک و اسناد موجود و نیز استفاده از اینترنت انجام گردیده است، همچنین پرسش­نامه که بر اساس مطالعات انجام شده در بخش ادبیات موضوع و با راهنمایی اساتید و کارشناسان مربوطه تهیه و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت و از طریق پست الکترونیکی و نمابر برای مدیران سازمان صدا سیما ارسال شده است و در نتیجه نظرات افراد خبره و کارشناسان مطلع در این زمینه­ جمع‌آوری شد که برای تجزیه و تحلیل آن، آزمون های آزاد از توزیع (ناپارامتری) مورد استفاده قرار گرفته است که با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن هر یک از ابعاد رتبه بندی گردیده است  که براین اساس میزان تاثیر شبکه های خبری در مدیریت جنگ های آینده با میانگین آماری 9.11  دارای بیشترین تاثیر و میزان تاثیر  انتشار فصل نامه ها بر مدیریت جنگ های آینده با میانگین 7.12 دارای کمترین تاثیر اندازه گیری شده است. در نهایت با انجام آزمون دوجمله ای فرضیات،  هر چهار فرضیه مورد تأئید قرار گرفته شد.

واژگان کلیدی: رسانه، رسانه های جمعی، جنگ های آینده، مدیریت جنگ ها