آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع انس
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٦
 

 

شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع انسانی به منظور تهیه RFP

مورد کاوی: سازمان گسترش و نوسازی ایران 

احمدعلی یزدانپناه ، بابک نعمتی 

چکیده

 در جهان پر رقابت امروز، شرکتها هموارهدر تلاش برای بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات و افزایش مزیت رقابتی خود می باشند. ERP پروژه ای است که از یک سو سرمایه گذاری بزرگی را می طلبد و از سوی دیگر نرخ شکست در آن بالاست. به قضاوت شرکتهای پیاده کننده ERP سه چهارم این پروژه ها با شکست مواجه می شوند. این مسأله لزوم توجهی خاص بر عوامل تأثیر گذار را آشکار می کند. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی و همچنین یک سوال اصلی و سه سوال فرعی بیان شده است که جامعه آماری تحقیق شامل 38 کارشناس ذی صلاح و 13 مدیر سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران است.همچنین داده ها از دو بعد آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند. در نهایت با استفاده از آزمون دوجمله ای مشخص شد که توجه به تمامی فاکتورهای اشاره شده جهت تنظیم RFP  در سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران، در دستیابی به انتخابی مناسبتر موثر است و توصیه می شود که شرکتها به خصوص سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران در تنظیم RFP این عوامل را مد نظر قرار داده و آنها را رعایت کنند

 نویسنده مسئول: استادیار، دکتری تحقیق در عملیات،عضور هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

کارشناسی ارشدMBA، گرایش استراتژی